FAR-4003

תכונות הזן
פרי צהוב
צימוח די חזק עם כיסוי עלוותי טוב
שיעור גבוה של פרי גדול
פרי בלוקי מעט מאורך ורגולרי
פרי מוצק עם השתמרות פרי טובה על הצמח (Rocky)
יתרונות הזן
ביצוע יציב, מתאים לגידול באזורים שונים ולמגוון מגדלים רחב.
יכולת הנבה וקבלת יבול גבוה.
עמידות : TSWV (IR), L4.
ניתן לרווח בביטחון את מרווחי הקטיפים- Rocky
 סבילות טובה לקמחונית.
שתילות החל מהשבוע האחרון של יולי.
מתאים לגידול בבתי רשת, מנהרות וחממות.